Bằng cách mua và tải xuống hàng hóa kỹ thuật số từ filemau, bạn đã thực hiện quyền sở hữu của mặt hàng đó và chúng tôi không thể hoàn lại tiền do sự thay đổi của tâm trí.

Tuy nhiên, trong vòng 10 ngày, nếu lý do của bạn để trả lại là do các vấn đề kỹ thuật hoặc rắc rối tải xuống các mẫu, chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng về các vấn đề như vậy và chúng tôi sẽ sẵn sàng trả lại tiền ngay lập tức.

Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.